Cảm âm lời bài hát Khi cô đơn em nhớ ai

Cảm âm A Time For Us (Romeo and Juliet)

Cảm âm A Time For Us (Romeo and Juliet) La đố si mì,mì sol mì la La sol fa sol, sol fa mi rề Mí rê đố rê mi La đố si mi,mi sol mi la.. La rế...rế si…. Mi đố...
Cảm âm lời bài hát Đất phương nam

Cảm âm lời bài hát Đất phương nam

Cảm âm lời bài hát Đất phương nam   Đoạn chậm (nhịp 2/2) la xi la, sol fa rè, rè fa la ré xi xi la fa do ré fá ré, ré la la fá mí mí mí mí ré...
Cảm âm lời bài hát Khi cô đơn em nhớ ai

Cảm âm bài khi cô đơn em nhớ ai (tone mi)

Cảm âm bài khi cô đơn em nhớ ai (tone mi)   Mi fa sol sol sol sol sol Mi fa sol sol sol sol sol La si do2 mi mi re mi Sol sol fa fa mi re do, mi...
Cảm âm bài hát Bèo dạt mây trôi

Cảm âm bài bèo dạt mây trôi (Tone đô)

Cảm âm bài Bèo dạt mây trôi (Tone đô) Do2 Do2, Sol2 Mi2 fa2 Sol2, La2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2, Mi2 Re2 Mi2 Sol2 (Re2) Do2, Do2 Mi2 Re2 Do2 (La) Sol Sol2 Sol2 Do3 Mi2 fa2 La2 Sol Mi2...
Cảm âm bài hát Bèo dạt mây trôi

Cảm âm Hạnh phúc lang thang

Cảm âm Bài hát Hạnh phúc lang thang Mi Đố Si Si La La La Ngày ấy em như hoa sen La Sol La Mi Re Do Sì Mi Mi Mang nhiều dáng hiền mỗi khi chiều lên Mi Đố...