Hoc Sao Pixcel

R R L S L, F S L R. R M M F M M R M D R R. R L S L, S S F F. F S S S S D’ D’ S L.R L L S L, F S L R. R M F F F M M R D R R. R L S L, D’ L S L. L L M’ M’ M’ M’ M’ R’ D’ R’.L F’ M’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ D’ S L D’. L F’ M’ R’, D’ R’ D’ R’ R’ F S L. S L S L S S-L S L D’. D’ R’ M’ M’ M’ M’ R’ D’ L.L F’ M’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ D’ S L D’. L F’ M’ R’, D’ R’ D’ R’ D’ F S L. S L S L S S-L S L D’. D’ R’ M’ M’ M’ M’ R’ D’ S-L D’-R’.​

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
R R L S L, F S L R.
R M M F M M R M D R R.
R L S L, S S F F.
F S S S S D’ D’ S L.R L L S L, F S L R.
R M F F F M M R D R R.
R L S L, D’ L S L.
L L M’ M’ M’ M’ M’ R’ D’ R’.L F’ M’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ D’ S L D’.
L F’ M’ R’, D’ R’ D’ R’ R’ F S L.
S L S L S S-L S L D’.
D’ R’ M’ M’ M’ M’ R’ D’ L.L F’ M’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ D’ S L D’.
L F’ M’ R’, D’ R’ D’ R’ D’ F S L.
S L S L S S-L S L D’.
D’ R’ M’ M’ M’ M’ R’ D’ S-L D’-R’.​

R R L S L, F S L R. R M M F M M R M D R R. R L S L, S S F F. F S S S S D’ D’ S L.R L L S L, F S L R. R M F F F M M R D R R. R L S L, D’ L S L. L L M’ M’ M’ M’ M’ R’ D’ R’.L F’ M’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ D’ S L D’. L F’ M’ R’, D’ R’ D’ R’ R’ F S L. S L S L S S-L S L D’. D’ R’ M’ M’ M’ M’ R’ D’ L.L F’ M’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ D’ S L D’. L F’ M’ R’, D’ R’ D’ R’ D’ F S L. S L S L S S-L S L D’. D’ R’ M’ M’ M’ M’ R’ D’ S-L D’-R’.​

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Người Đã Yêu Ai.
Note: Ngấn Lệ Sầu.
(Cảm âm cho bạn Thiếu Mới Là Đủ)

Intro:
Thổi điệp khúc 1 lần….​

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply