Hoc Sao Pixcel

Si La Si La La La Si La​Mi Sol Sol Sol Sol, La Si Đô2 Si La Sol Fa# Mi Rê​Rê2 Rê2 Si, La Si Si Rê2 Si-La-Sol​Đô2 Si Sol Đô2 Si Sol La La, Si La Fa# Mi Rê​Si La Si La La Si La​Si Rê2 Mi2 Rê2 Rê2 Si Si La Si Rê2 Rê2-Mi2-Rê2-Mi-Rê2-Rê2​Si Đô2 Rê2 Rê2 Si, La Si Si Rê2 Si-La-Sol​Đô2 Si Sol Mi Đô2 Si Đô2 Si Mi2 Rê2​Si La Si Rê2, Si La Si Mi2 Rê2 Rê2​Si La Si Sol2 Fa#2 Fa#2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Si Rê2-Mi2​Mi Mi2 Rê2 Rê2 Si La, Si Rê2 Rê2 Si Si La Sol​Mi Đô2 Đô2 Đô2 Si Đô2 Si Mi2 Rê2​Si La Si Rê2, Si La Si Mi2 Rê2 Rê2​Si La Si Sol2 Fa#2 Fa#2 Mi2 Mi2 Rê2 La Rê2​Si La Si Mi Mi2 Rê2 Rê2 Si La​Si Rê2 Si La La Sol​La Si Đô2 Si La Sol Mi Si La​Sol Sol Fa# Mi Fa# Sol​

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Si La Si La La La Si La​Mi Sol Sol Sol Sol, La Si Đô2 Si La Sol Fa# Mi Rê​Rê2 Rê2 Si, La Si Si Rê2 Si-La-Sol​Đô2 Si Sol Đô2 Si Sol La La, Si La Fa# Mi Rê​Si La Si La La Si La​Si Rê2 Mi2 Rê2 Rê2 Si Si La Si Rê2 Rê2-Mi2-Rê2-Mi-Rê2-Rê2​Si Đô2 Rê2 Rê2 Si, La Si Si Rê2 Si-La-Sol​Đô2 Si Sol Mi Đô2 Si Đô2 Si Mi2 Rê2​Si La Si Rê2, Si La Si Mi2 Rê2 Rê2​Si La Si Sol2 Fa#2 Fa#2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Si Rê2-Mi2​Mi Mi2 Rê2 Rê2 Si La, Si Rê2 Rê2 Si Si La Sol​Mi Đô2 Đô2 Đô2 Si Đô2 Si Mi2 Rê2​Si La Si Rê2, Si La Si Mi2 Rê2 Rê2​Si La Si Sol2 Fa#2 Fa#2 Mi2 Mi2 Rê2 La Rê2​Si La Si Mi Mi2 Rê2 Rê2 Si La​Si Rê2 Si La La Sol​La Si Đô2 Si La Sol Mi Si La​Sol Sol Fa# Mi Fa# Sol​

Si La Si La La La Si La​Mi Sol Sol Sol Sol, La Si Đô2 Si La Sol Fa# Mi Rê​Rê2 Rê2 Si, La Si Si Rê2 Si-La-Sol​Đô2 Si Sol Đô2 Si Sol La La, Si La Fa# Mi Rê​Si La Si La La Si La​Si Rê2 Mi2 Rê2 Rê2 Si Si La Si Rê2 Rê2-Mi2-Rê2-Mi-Rê2-Rê2​Si Đô2 Rê2 Rê2 Si, La Si Si Rê2 Si-La-Sol​Đô2 Si Sol Mi Đô2 Si Đô2 Si Mi2 Rê2​Si La Si Rê2, Si La Si Mi2 Rê2 Rê2​Si La Si Sol2 Fa#2 Fa#2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Si Rê2-Mi2​Mi Mi2 Rê2 Rê2 Si La, Si Rê2 Rê2 Si Si La Sol​Mi Đô2 Đô2 Đô2 Si Đô2 Si Mi2 Rê2​Si La Si Rê2, Si La Si Mi2 Rê2 Rê2​Si La Si Sol2 Fa#2 Fa#2 Mi2 Mi2 Rê2 La Rê2​Si La Si Mi Mi2 Rê2 Rê2 Si La​Si Rê2 Si La La Sol​La Si Đô2 Si La Sol Mi Si La​Sol Sol Fa# Mi Fa# Sol​

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm 1 cộng 1 lớn hơn 2

Thắp lên nhé, yêu thương nơi đáy tim​

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply