Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Học Sáo Online

Cảm Âm Xuân Về Trên Bản Mèo | Xuân Về Bản Mông | Sáo Mèo

≣≣
Do sib Do / Sib Do mib Do…
mib fa Sol / mib  fa Sol Sib Sol Sib
sol…. / Do Mib fa Sol Mib fa Sol Sib mib do
Do Sib Do…. / Sib Do2 mib Do / Mib fa Sib / sib Sol Sol
fa mib fa / mib fa mib do sol
sol Do Mib fa /  mib fa mib Do Sib Sol
fa Sol Sib / Sol Sib Sol fa sol
sol do mib fa / mib fa mib do mib
fa mib do mib do
Do Sib Do Sib Do / do fa fa Sol Sib Sib Sol Sol
sol do mib fa mib fa mib do / Sib Do Sib Sol Sib
Sol Sib Sol fa Sol / fa Sol fa Mib fa
mib fa mib do mib
do mib do mib do
mib sol Do mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do
Do Sib fa Sol mib do fa Sol Sib Sib Sol Sol
sol do mib fa…. / Mib fa Mib …. do Sib Do…
Điệp Khúc Cảm Âm Xuân Về Trên Bản Mông
Sib Do/ Sib Do/ mib Do/ Do
Sib Do/ Sib Do/ Sol SibSol /  fa Sol fa mib Do mib fa  Sol Sol Sol
Sib Do/ Sib Do/ Mib Do/ Do
Sib Do / Sib Do / Sol Sol / fa Sol fa mib do mib Sol fa Sol Sib Do
sol sol / Do Do mib fa mib fa Sib Sol
sol sol / Do Do mib fa mib fa mib Do Do
sol sol / Do Do mib fa mib fa Sib Sol
sol sol / Do Do mib fa Sol Sib Do Sib Do Sib Sol Sib Sol Sib
fa Sol fa Sol mib fa mib fa
Do mib Do / mib sol Do mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do
Sib Do Sib Do / Sol fa Sol fa mib Do mib fa fa Sol Sol Sol
Sib Do Sib Do / mib do do
Sib Do Sib Do Sol Sol / fa Sol fa mib Do mib Sol fa Sol Sib Do
sol sol / Do Do Mib fa Mib fa Sib Sol
sol sol / Do Do Mib fa Mib fa Mib Do Do
sol sol / Do Do Mib fa Sol Sib Do…

Nguồn Internet

Xuân Về Trên Bản Mèo | H’Mông Guitar Chords

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Học Sáo Online

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT