(Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê
Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi
Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê
Sì Đô Rê Rê Mi Rê Đô)x2

Đố Sol La Đố Rế Đố Sol La
Sol Sol La Sol Mi Đô Rê
Đố Sol La Rế Đố Sol Sol La
Sol Sol La Sol La Đố Rế

( Đố Rế Đố Rế Mí Đố Sol Rế
La Đố La Đố Rế Rế Đố Rế Mí
Đố Rế Đố Rế Mí Đố Sol Sol Rế
La Đố La Đố Rế Rế Mí Rế Đố)x2

( Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê
Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi
Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê
Sì Đô Rê Rê Mi Rê Đô)x2

Đăng bởi

Teo Johnny

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *