Đố Đố Si Mì Fa Sol

Sol Sol Sol La Si Đố

Đố Đố Si La Sol Sol

Sol Đố Sol Mì Fa Sol Rề

 

Sol Sol Lá Mì Fa Sol

Sol Sol Sol Lá Si Đố

Sol Đố Rế Mí Rế Đố Rế

Mí Rê Đồ Mí..Mí Rê

ĐK:

Sol Fá Mi…Sol Fá Mi

Mí Rê Rê,Mí Rê Rê Đồ

Si La Fá Fá Sol Mi Rê

La Sol Rế Rế Mí Đố

 

Si La Fá Fá Sol Mi Rê

La Sol Rế Rế Mí Đố

Sol Sol La Đố Đố Đố Đố Si Đố

Đăng bởi

Học Sáo Online

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *