Re fa re fa fa la
Re fa re fa fa la
sol sol sol sol fa fa, bụp chát bụp tét chát
Re fa re fa fa la
Re fa re fa fa la
sol sol sol sol fa fa

re re re re fa re sol sol
sol la do2 sol fa re sol sol
sol la do2 sol fa re sol sol
sol la do2 sol la do2 sol
sol sol la do2

Chorus :
la do2 re2 re2
re2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la sol la do2 do2
re2 do2 re2 do2 la do2 sol, sol la do2 re2
sol la do2 re2 la
do2 sol
fa fa sol la do2 re2 re2
re2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la sol la do2
la do2 re2 mi2 re2, la do2 re2 do2
la la la sol la do2, sol la do2 sol fa

Đăng bởi

Teo Johnny

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *