Đoạn dạo đầu: Đồ pha la sol đố đồ pha la sol pha rề La đố pha rế Rê pha..đố rế đố lá pha rề,mi pha lá…sol Xin cho yêu em tháng ngày. Sol sol sol sol lá mì Đường đời sóng gió anh vẫn chờ. Mì sol đố đố la sol mì Tình mình […]