Hoc Sao Pixcel

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Sau khi bạn tham khảo bài viết dấu nối trong mục nhạc lý căn bản, thì đến với bài này, bạn sẽ luyện tập Bài tập dấu nối cơ bản.

Nếu chưa xem qua phần 1, bạn nên xem lại:

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Trong Bài tập Lý Con Sáo , có note nhạc Fa# , để tạo note FA# ,

các bạn xử dụng sáo 6 lỗ , bấm nữa lỗ của note Fa

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Các bạn có thể tham khảo các bài tiếp theo:

Gửi phản hồi