Luyện chạy ngón P1: Bài tập chạy ngón Thang âm

Những bài tập chạy ngón hằng ngày, các bạn tập Sáo 6 lỗ , 10 lỗ , 11 lỗ Những note nhạc sau dấu nối , không đánh lưỡi sau dấu nối Những bài tập theo thang...

Luyện chạy ngón P2: Bài Tập Chạy Ngón và Chạy Ngón Dấu Nối kết...

Bài Tập chạy ngón page 12 Bài Tập chạy ngón page 13 Bài tập page 14 Bài Tập Chạy ngón page 14b Bài Tập Chạy ngón 4 Bài Tập Chạy ngón 4b Bài Tập Chạy ngón 5 Trong phần Bài Tập cho...

Luyện chạy ngón P3: Chạy Ngón Thang Âm với Cao Độ

Bài tập page 8 Bài tập page 8a Bài tập page 8b Bài tập page 8c Bài tập page 8d Bài tập page 9

Luyện chạy ngón P4: Chạy Ngón Thang Âm cho Sáo 10 -11 lỗ

Chạy ngón page 10 Liên 4 móc Kép Bài tập page 11

Luyện chạy ngón P5: Chạy Ngón Dấu Nối

Chay Ngón 1 Chay Ngón 2 Chay Ngón D trưởng Chạy Ngón G Chạy Ngón F trưởng  

Luyện chạy ngón P6: Chạy Ngón Chromatic cho Sáo 10 -11 lỗ

Bài Tập Chromatic , cho Sáo 10- và 11 lỗ Chạy Ngón page 15-1 Chạy Ngón page 15-2 Chạy Ngón page 15-3 Chạy Ngón page 16 Chạy Ngón page 16b Chạy Ngón page 16-4 Chạy Ngón page 17a - từ A đến...

Luyện chạy ngón P7: Những đoạn Chạy Ngón tiêu biểu trong những bài nhạc

Bạn có thể thử 1 đoạn đầu trong bài Sonate của Bach. Bài nầy có thể tập cho chạy ngón và giữ hơi. Trong đoạn này , chạy ngón và giữ 1 hơi cho đến ô nhịp...

Luyện chạy ngón P8: Chạy Ngón cho Sáo10- 11 lổ (2)

Luyện chạy ngón P8: Chạy Ngón cho Sáo10- 11 lổ (2)  

Tập thổi cao độ P1: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Là Bài tập cho lối mím môi chắc để thổi lên được những note nhạc cao , mà tiếng sáo của note nhạc không bị xì, lép. Có thể nói , là hơi khó cho bạn...

Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao ( Vui lòng xem sheet nhạc và luyện tập theo sheet) Bạn có thể xem lại bài trước: Tập thổi cao độ P1: Bài Tập Thổi...

Kỹ thuật đánh lưỡi kép

Đánh lưỡi kép là kỹ thuật đánh lưỡi, cộng với các kỷ thuật chạy ngón trên thang âm, và chạy ngón. Đây là bài tập sáo trúc cơ bản cho người học thổi sáo trúc. Cách...

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép 1

Sau khi học qua kiến thức cơ bản về kỹ thuật đánh lưỡi kép ở bài Kỹ thuật đánh lưỡi kép, bạn nên dành thời gian để luyện tập. Bài tập hôm này là bài...