Cảm âm Buồn của anh

Cách Lấy hơi trong học thổi sáo

https://www.youtube.com/watch?v=sTW1UrbnaIA

Luyện chạy ngón P6: Chạy Ngón Chromatic cho Sáo 10 -11 lỗ

Bài Tập Chromatic , cho Sáo 10- và 11 lỗ Chạy Ngón page 15-1 Chạy Ngón page 15-2 Chạy Ngón page 15-3 Chạy Ngón page 16 Chạy Ngón page 16b Chạy Ngón page 16-4 Chạy Ngón page 17a - từ A đến...

Luyện chạy ngón P2: Bài Tập Chạy Ngón và Chạy Ngón Dấu Nối kết...

Bài Tập chạy ngón page 12 Bài Tập chạy ngón page 13 Bài tập page 14 Bài Tập Chạy ngón page 14b Bài Tập Chạy ngón 4 Bài Tập Chạy ngón 4b Bài Tập Chạy ngón 5 Trong phần Bài Tập cho...

Hướng dẫn cách chơi sáo Recorder (Sáo Dọc) Phần 3

Sau khi hoàn thành các kỹ thuật cơ bản của sáo recorder, bạn sẽ chuyển sang 1 phần nữa trước khi đi vào tập thổi với các bài hát hoàn chỉnh. Hướng dẫn cách chơi...
Cảm âm Buồn của anh

Bài tập dấu nối P4: Dấu Nối với các note nhạc thăng giáng

Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try. …And the fluffy kitten played with that ball of string all through the night. On a lighter note, a Kwik-E-Mart clerk...

Hướng dẫn cách chơi sáo Recorder (Sáo Dọc) Phần 2

Sau khi bạn đã học cách lắp sáo dọc,cầm sáo dọc.. Bạn sẽ chuyển san phần 2: Tập thổi sáo dọc cho đúng và luyện tập các kỹ thuật cơ bản dành cho sáo dọc. ...

Luyện chạy ngón P3: Chạy Ngón Thang Âm với Cao Độ

Bài tập page 8 Bài tập page 8a Bài tập page 8b Bài tập page 8c Bài tập page 8d Bài tập page 9

Luyện chạy ngón P8: Chạy Ngón cho Sáo10- 11 lổ (2)

Luyện chạy ngón P8: Chạy Ngón cho Sáo10- 11 lổ (2)