Hoc Sao Pixcel

Tag: Bài hát Túy Ca

Lời bài hát Túy Ca

Lời bài hát Túy Ca

Lời bài hát Túy Ca Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau Đưa ta đi đưa ta o cơn lốc Cho mang mang cho mang mang …