Hoc Sao Pixcel

Tag: cam am bai de mai co nhau

Cảm âm để mãi có nhau

Người yêu hỡi có thấyL XI D2 XI Đ2Một mùa thu sangM F D2 D2Lá khô xào xạcĐỐ XI L XI Đường về chơi vớiR M XI XI Lẻ loi mình em XI L S L …