Hoc Sao Pixcel

Tag: cam am biet khuc chờ nhau

cam-am-cho-sao-truc

Cảm âm Biệt khúc chờ nhau

ồ pha la sol đốđồ pha la sol pha rềLa đố pha rế Rê pha..đố rế đốlá pha rề,mi pha lá…solXin cho yêu em tháng ngày.Sol sol sol sol lá mìĐường đời sóng gió anh vẫn …