Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cam am bui phan

Các kỹ thuật bấm ngón cơ bản trên sáo trúc

Cảm âm Bụi Phấn

bụi phấnđô sol rế fa`fa` rế đô đôsib sol` sol ` sol` sib sib la rề rềlá mì mì mì sol sol fa` sol lá fa`fa fa sol’ fa đồ la rê fa’ mi rê milà …