Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cảm âm gọi mưa

Cảm Âm Gọi Mưa

Mưa ơi rơi nhanh cho chiều giông tố đến tơi bời Fa Fa Fa Fa Mi Re Fa Sol Mi Re Do Để ta ngồi lại nơi đây Re Mi Re Re Mi Fa Nhưng …