Hoc Sao Pixcel

Tag: Cảm âm Hạ Thương

Cảm âm hạ thương

Cảm âm Hạ Thương

Sol Do-Re Re Re Re Re Do-Sol Re Sol Hạ ơi, anh xa eMi mấy mùa phượng rồi Re Sol Sol-Si Do Do Do-Re Mi Mi Re-Do Sol Sol Mà lòng ngỡ như mình vừa …