Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cảm âm mất a em có buồn

Cảm âm mất anh em có buồn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-mat-anh-em-co-buon/"></div>Đã bao giờ em ngồi nhìn lại chuyện tình mình hay chưa Mi2 Rê2 Đô2 Si Si Sol Sol, Sol Sol Sol Si Đô2 Đã bao giờ em nhớ đến lời mình …