Hoc Sao Pixcel

Tag: cảm âm nhạc Việt

Cảm âm Biết Tìm Đâu

Cảm âm biết tìm đâu

Từng ngày Doài còn lại Miột Miình nơi đây, Re Do Re Re Re Re Fa SoLa La Nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa. Fa La SoLa SoLa SoLa SoLa Fa ReDo …