Hoc Sao Pixcel

Tag: Cảm âm Nối vòng tay lớn

cảm âm nối vòng tay lớn

Cảm âm Nối vòng tay lớn

La mi2 re2 do2, la sol-mi do2 si-la Rừng núi dang tay nối lại biển xa La la sol la re2 re2, do2 re2-mi2 do2-si la Ta đi vòng tay lớn mãi, để nối sơn …