Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cảm âm sáo trúc mất anh em có buồn

Cảm âm mất anh em có buồn

Đã bao giờ em ngồi nhìn lại chuyện tình mình hay chưa Mi2 Rê2 Đô2 Si Si Sol Sol, Sol Sol Sol Si Đô2 Đã bao giờ em nhớ đến lời mình hứa Mi2 Rê2 …