Hoc Sao Pixcel

Tag: cảm âm tân bến thượng hải

Cảm Âm Tân Bến Thượng Hải

Là đố rế……Là đố sol La đố rế fá rế đố fa la sol Sol la đố sol lá rê, rê fa sol lá sol fa rê fa đô Là đố rế……Là đố sol La …