Hoc Sao Pixcel

Tag: cảm âm từ đó em buồn

Cảm Âm Từ Đó Em Buồn

Từ biệt nhau đi giữa mùa trăng xẻ đôi, lúc tình mới thành lời R F S L Đ’ F S F S, SL L1 F RĐ R Trông nhau lần cuối, nước mắt tuôn …