Hoc Sao Pixcel

Thẻ: chuy

cảm âm

Cảm âm chuyện tình người đan áo

Có người con gái,đông về đan áo ấm ra sa trường. rê_Mi Là Đồ_rê Mí, La Mi La Sí si_Rế Đô Si Là Ước mơ không nhiều mong niềm vui bé bên phương trời xa …