Hoc Sao Pixcel

Tag: chuy

cam am ven rem chau

Cảm âm vén rèm châu

S R’ D’ SIB LA S S F R_D SIB F’ MM’ R’ D’ R’ R’ F’ S’ F’ R’ D’, SIB D’ R’ D’ SIB S F S S SIB L R D’ SIB …
cảm âm

Cảm âm chuyện tình người đan áo

Có người con gái,đông về đan áo ấm ra sa trường. rê_Mi Là Đồ_rê Mí, La Mi La Sí si_Rế Đô Si Là Ước mơ không nhiều mong niềm vui bé bên phương trời xa …