Hoc Sao Pixcel

Tag: Lời bài hát Đời Đá Vàng

Lời bài hát Đời Đá Vàng

Lời bài hát Đời Đá Vàng

Lời bài hát Đời Đá Vàng Sáng tác: Vũ Thành An Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau Ước vọng ngày thơ …