Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Mắt Huế Xưa

Lời bài hát Mắt Huế Xưa

Lời bài hát Mắt Huế Xưa

Lời bài hát Mắt Huế Xưa   Dù xa hỏi lòng quên chưa Huế sang đông Huế buồn trong mưa như mắt xưa chiều áo tím giận anh nên bước đi ngoài mưa Màu mắt huế …