Hoc Sao Pixcel

Thẻ: nghệ sĩ Nguyễn Đình Nghĩa

Nghệ sĩ sáo trúc Nguyễn Đình Nghĩa

Nghệ sĩ sáo trúc Nguyễn Đình Nghĩa

Tiểu Sử Nhạc Sĩ – Nghệ sĩ sáo trúc Nguyễn Đình Nghĩa Ông sinh năm 5 tháng 10 năm 1940.  Thuở nhỏ học trường Tây Lycée Yersin, môn đồ Thiếu Lâm, lò ông Tư Cụng, lực sĩ …