Hoc Sao Pixcel

Tag: quen

Hoa bằng lăng

Cảm âm Hoa bằng lăng

Hoa bằng lăng           (追风的女儿) 风 来 云 也 到 , 雨 也…落了 Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui Rê La La Đố2 La , Fa Lá …Fa Sol 云 一 被 …