Hoc Sao Pixcel

Tag: sib d2

cam am mua xuan cua me

Cảm âm Mùa Xuân Của Mẹ

Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi Do_Re Sol Sol_La Do2 Sol Fa Re_Sol Do Giờ đây đời con đang còn lênh đênh La_Sol Do Do_Re Sol Sol Mi_Re Sol Sol Đèo cao gió …