Hoc Sao Pixcel

Thẻ: sol si

Cảm Âm Cất Nửa Vầng Trăng

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-cat-nua-vang-trang/"></div>solsi là re sol………solsi là re sol la sol lasol do Cắt nửa vầng trăng Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò dore……. sol do’ do’ do’si resol do’ do’ do’ …