Hoc Sao Pixcel

Thẻ: sol sol

Cảm Âm Tạm Biệt

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-tam-biet/"></div>đồ fa sol la đố đồ rê sib la sol sol fa lá son đồ fa sol la đố đồ rê sib la sol sol fa lá son la la la,la sib …

Cảm âm bài Bà Tôi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-bai-ba-toi/"></div>Sol La La La La Sol Mi Bà tôi đưa tôi ra đầu làng Sol Sol Sol Sol La Sol Đố La một mình bà đội cả trời nắng to La La …

Cảm Âm Họa Mi Tóc Nâu

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-hoa-mi-toc-nau/"></div>(Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê Sì Đô Rê Rê Mi Rê Đô)x2 Đố Sol La Đố …

Cảm Âm Mưa Nhạt Nhòa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-mua-nhat-nhoa/"></div>A4 ( La trầm nhé mn) Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa F F.. la M M, DR D sib D Bao dấu yêu khi xưa giờ tan …

Cảm Âm Tình Nhật Phai

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-tinh-nhat-phai/"></div>Tone thấp: re re mi fa, re la sol sol sol sol re sol mi mi mi mi mi re do, do re mi fa re re re re do re re …