Hoc Sao Pixcel

Tag: sol sol

Cảm Âm Tạm Biệt

đồ fa sol la đố đồ rê sib la sol sol fa lá son đồ fa sol la đố đồ rê sib la sol sol fa lá son la la la,la sib la sol sol …

Cảm âm bài Bà Tôi

Sol La La La La Sol Mi Bà tôi đưa tôi ra đầu làng Sol Sol Sol Sol La Sol Đố La một mình bà đội cả trời nắng to La La Rế Rế Đố …

Cảm Âm Họa Mi Tóc Nâu

(Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê Sì Đô Rê Rê Mi Rê Đô)x2 Đố Sol La Đố Rế Đố Sol …

Cảm Âm Mưa Nhạt Nhòa

A4 ( La trầm nhé mn) Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa F F.. la M M, DR D sib D Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ Sol-la sol, …