Hoc Sao Pixcel

Tag: son son

mien cat trang

cảm âm Miền cát trắng

MIỀN CÁT TRẮNG Một mình anh lang lang trên phố, nhớ mùa mưa qua La la rê rê rê rê mi, rê đô rê rê Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ, những chiều mưa …

Cảm Âm A little love

Greatness as you mi mi son la Smallest as me fa son fa mi You show me what is deep as sea mi đố si la son fa mi A little love, little kiss mi …

Cảm Âm Làng Quan Họ Quê Tôi

Fa đô lasi đố. Rê.do la la.son.la.do sonfa. La son sonfasonla redo. Fa sonfa đồ refa son. Fa sonfa đồ fa rêmi son… Fa đô lasi đố. Redo la sido dore. Đô la, son mifa …