Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Thương Chồng

Lời bài hát Thương Chồng

Lời bài hát Thương Chồng

Lời bài hát Thương Chồng  Sáng anh ra đồng anh đi bằng cả tấm lòng Vừa cày ruộng xong anh cắm xuồng vội ng thả câu Lòng thầm lo âu xế chiều về cá đầy sâu …