Hoc Sao Pixcel

Tag: Thương Về Cố Đô

Lời bài hát Thương Về Cố Đô

Lời bài hát Thương Về Cố Đô

Lời bài hát Thương Về Cố Đô Người đi chốn xa thương về Cố Đô  Thương tà áo trắng thương mấy câu hò  Và giọng cười, vành nón Kim Luông  Ôi nắng chiều Vỹ Dạ thoáng …