Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Trống Cơm

Hướng dẫn thổi sáo bài Trống Cơm

Hướng dẫn thổi sáo bài Trống Cơm

Các bạn có thể tìm thấy cảm âm trống cơm tại: https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-trong-com/ Hoặc tham khảo các bài hướng dẫn sáo trúc cơ bản – Hướng dẫn sáo trúc nâng cao Hoặc tìm thấy cảm âm …

Cảm Âm Trống Cơm

Tình bằng có cái trống cơm Sol sol đố2 đố2 đố2 sol Khen ai khéo vỗ Sol sol đố2 đố2 Ố mấy bông mà nên bông Đố2 đố2 sol fa sol sol Ố mấy bông …