Hoc Sao Pixcel

Thẻ: xin cam am bui phan

Các kỹ thuật bấm ngón cơ bản trên sáo trúc

Cảm âm Bụi Phấn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-bui-phan/"></div>bụi phấnđô sol rế fa`fa` rế đô đôsib sol` sol ` sol` sib sib la rề rềlá mì mì mì sol sol fa` sol lá fa`fa fa sol’ fa đồ la rê fa’ …