Hoc Sao Pixcel

Thẻ: xin cảm âm có khi nào rời xa

Cảm âm bài chỉ yêu mình em tone rê

Cảm âm Có khi nào rời xa

CÓ KHI NÀO RỜI XALa son la rề,rề rề đồ rê son sonSon son đố đố là, là là son son fàRề mi fá son la la la siB la son Son fa mi rềLa son …