Hoc Sao Pixcel

Tag: Yêu Một Mình

Lời bài hát Yêu Một Mình

Lời bài hát Yêu Một Mình

Lời bài hát Yêu Một Mình   Nhà em có hoa ng trước ngõ Tường thật là cao gió leo cây kín rào Nhà anh cuối con đường ngoại ô Vách thưa đèn dầu thắp gió …