Hoc Sao Pixcel

Cảm âm 世上只有 妈 妈 好

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm 世上只有 妈 妈 好

Cảm âm 世上只有 妈 妈 好

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

世..上只..有 妈 妈 好

(没 有 妈 妈 最 苦 恼)

Rế ..Đố Là.. Đố Fá Rế Đồ Rế

有 妈 的 孩 子 像 块 宝

(没 妈 的 孩 子 像 根 草)

Là Đô Rế Đô, Lá Sol Fa Rề Đố La Sol

投 进 妈 妈 的 怀 抱

(离 开 妈 妈 的 怀 抱)

Sol  Sol La Đố Rế Đố La Sol Fà

幸 福 享 不 了

(幸 福 哪 里 找?)

Đố La Sol Fa Rê Fà Đô

Leave a Reply